Route Profile


Stage 1: Malton to Easthorpe Business Park

 

Stage 2: Easthorpe Business Bark to Hovingham

 

Stage 3: Hovingham to Wombleton

 

Stage 4: Wombleton to Hutton-le-Hole

 

Stage 5: Hutton-le-Hole to Rosedale

 Stage 6: Rosedale to Botton Village

 

Stage 7: Botton Village to Glaisdale

 

Stage 8: Glaisdale to Sleights

 

Stage 9: Sleights to Hawsker

 

Stage 10: Hawsker to Fyling Hall

 

Stage 11: Fyling Hall to Littlebeck

 

Stage 12: Littlebeck to Goathland

 

Stage 13: Goathland to Stape

 

Stage 14: Stape to Lockton

 

Stage 15: Lockton to Thornton-le-Dale

 

Stage 16: Thornton-le-Dale to Howe Bridge Farm

 

Stage 17: Howe Bridge Farm to Malton